THUẬN MINH 2022-12-23 13:39:07

Đạo của t là "Vong Tình".

Tu La 2022-12-04 19:55:06

Hay