Kirin 2021-10-03 15:00:18

Ngày tàn đã hợp sao lại còn tan

Kirin 2021-10-03 14:59:20

Đời tàn hợp rồi tan, tan rồi hợp