Ám Lệ Tâm 2022-09-21 20:08:47

sinh suy bi, ái suy ai, hỉ suy hận, rào cản cán các bậc cảm xúc đối lập luôn rất mong manh, sinh mệnh con người cx rất mong manh, quá ngắn

Chu Lão 2022-05-26 21:24:12

Bán Thần Bán Tiên - Vương Lâm

Chu Lão 2022-05-26 21:23:58

Vĩnh Hằng Niệm - Bạch Tiểu Thuần

Chu Lão 2022-05-26 21:23:42

Yêu - Mạnh Hạo

Chu Lão 2022-05-26 21:23:01

Ma - Tô Minh

Lý Huyền Tiêu 2022-09-01 22:47:59

Giữ nguyên hán việt : nhất niệm hoá thương hải, nhất niệm hoá tăng điền. Nhất niệm trảm Thiên ma, nhất niệm sát vạn tiên. Hay hơn