Lục Mặc 2022-03-02 17:59:37

Đường do tiền nhân sáng tạo, hậu nhân đi theo, nếu ngươi đi trên con đường của riêng mình. Như vậy ngươi đã thành công

Phàm Nhân 2022-03-01 18:47:40

Đường nằm dưới chân chính mình, đi nhiều thành lối mòn, thành đường.

Phàm Nhân 2022-03-01 18:46:47

Không có đường,

Hoà Ngo 2022-01-10 08:29:20

@phàm nhân vẫn lầ nên đọc thêm vài quyển sách

Phàm Nhân 2022-01-08 22:13:17

hạ mình nhưng ng ta lại đc nc làm tới =))