Nhiễm Chân Ma Tôn 2023-03-17 16:06:41

Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh Mười hai lầu, năm thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh. Bạch Ngọc thanh chi thượng Hồng trần lắm bi ai Lục đạo còn vương mãi Tử đọa nại hạ kiều, Vấn thượng thiên nan giải Nhân thế hà trường sinh ? #An . Vấn thế, vấn tâm, vấn thượng thiên. Trường sinh hà tại trường sinh tiên Đoản mệnh chi nhân còn vương mãi Trường sinh nan giải hà trường sinh.