Thiên Vận Tử 2021-10-29 19:19:47

Đúng vậy. Cũng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi vòng lẩn quẩn này!!