Chu Lão 2022-05-25 21:17:24

Khổ quá mấy đạo hữu ơi. Ý câu này một người, cố gắng đến một nơi nào đó hoặc một thứ gì đó không thuộc về mình. Nhưng cuối cùng không giữ được nên buông tay, lãng quên. Cá quay về nước, quên hết chuyện trên bờ, không phải là cá muốn quên, mà là cá chỉ có thể chọn quên đi nơi mà nó không thuộc về.

Hoàng Hải Nguyễn 2022-04-19 00:46:03

Không phải là sung sướng mà là trở lại với nơi thuộc về

Kien Le 2021-10-05 22:22:01

Câu này giống như nói khi sung sướng thì lại quên việc khổ đau trước đây

Giang Linh 2021-08-24 17:02:22

Cá vốn không ở trên bờ?