Linh Nguyễn 2021-05-20 22:47:19

"Ngươi nói không sai, thế giới này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thủ đoạn cũng không trọng yếu, chỉ luận được làm vua thua làm giặc.