Thiên Vận Tử 2019-12-29 11:21:30

Được tự do như vậy thì cũng phải trả giá rất nhiều thứ.

Thanh Mạn 2019-12-29 11:21:30

Trên đời này không có gì là không phải trả giá và đánh đổi, quan trọng là bản thân có chấp nhận vì điều đó mà trả giá không thôi