Thiên Vận Tử 2020-01-11 08:01:29

Nước chảy sâu càng yên ắng đó bạn. Cũng mang ý "Tình thâm nhược đạm".

Huynh Tuan Kiet 2020-01-11 07:49:05

Tịnh thủy lưu thâm là gì v bạn