Vì Một Người 2020-06-20 12:44:06

Đúng vậy, số trời đã định, có cố gắng đến mấy cũng vô ích, điều có thể làm hoặc là chịu đựng hoặc là tự tay chấm dứt sinh mệnh mà thôi.