Thiên Vận Tử 2021-01-05 12:02:21

Năm tháng vội vã. Đời loạn gấp gáp. Mình đến một mối duyên cũng không còn.

Tham Thiên 2021-01-04 22:25:24

Mình cũng tên Giang Nam..kk

Vì Một Người 2020-12-25 19:35:20

Còn hơn là sống mà như đã chết, sống mà đau khổ hơn chết.